Webbplatsens sekretesspolicy

VÅRT SEKRETESSÅTAGANDE

Baobabooks.com är en webbplattform som drivs av Baobabooks Sárl (nedan kallat ”Baobabooks”). Baobabooks erkänner vi vikten av och är fullt engagerade i att skydda integriteten för personlig information relaterad till alla individer som vi interagerar med – inklusive allmänheten, studenter, barn, och företrädare för tillsynsmyndigheter.

OM DETTA SEKRETESSUTTALANDE

Denna integritetspolicy (’policyn’) är en översikt över hur Baobabooks och dess världsomspännande dotterbolag behandlar personlig information och visar Baobabooks engagemang för att säkerställa att alla individer kan utöva val och kontroll över sin personliga information i enlighet med lokala lagar. 

För att lära dig mer om Baobabooks och till Baobabooks knutna bolag och hur du kontaktar dem direkt, besök vår företagswebbplats på: http://www. Baobabooksglobal.com/ – Kontaktsektionen 

OMFATTNING AV DETTA SEKRETESSUTTALANDE

Detta uttalande är specifikt avsett att ge information till våra webbplatsanvändare, medlemmar av allmänheten som interagerar med Baobabooks plattform, och individer som vi gör affärer med (inklusive, men inte begränsat till, personal vid tillsynsmyndigheter, personal hos leverantörer och partners och besökare till Baobabooks kontor).

Detta uttalande tillhandahåller också information om specifik sekretesspraxis gentemot specifika datasubjekt som: Barn – Student. Referenser till ”Baobabooks”, ”Plattform”, ”grupp”, ”anknutna”, ”vi”, ”oss” och ”vår” är referenser till Baobabooks, vår plattform och Baobabooks dotterbolag. Vänligen läs detta uttalande innan du använder Baobabooks-plattform, www.Baobabooks.com , eller på annat sätt lämnar över din personliga information till oss. Genom att besöka vår webbplats eller genom att ge oss din personliga information samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din personliga information som beskrivs i detta uttalande.

PERSONLIG INFORMATION OM DIG SOM BAOBABOOKS KAN KOMMA ATT BEHANDLA

I allmänhet kan du surfa på webbplatsen utan att avslöja din personliga information. För att bli medlem krävs att du tillhandahåller kontakt- och identitetsinformation, vilket anges i olika formulär på ovan nämnda webbplats. Du har alltid möjlighet att avstå från att ge information genom att välja att inte bli medlem eller genom att då inte använda den speciella funktion på webbplatsen för vilken informationen samlas in. Baobabooks kan komma att behandla personlig information om dig inklusive, men inte begränsat till:

 • Allmän information som namn, e-postadress (en förälders eller vårdnadshavares e-postadress om medlemmen är under 13), telefonnummer, födelsedatum och annan information som fotografier och digitala bilder, betalningsrelaterad information, avtal, dina kommunikationspreferenser; frågor du ställer till Baobabooks;
 • Professionell information, såsom din tjänstetitel, utbildningsinformation, yrkeskvalifikationer, arbetslivserfarenhet, professionella nätverk, program och aktiviteter som du deltog i; Specifikt kan pedagoger ange skolans namn, en klassnivå och klassnamn.
 • Digital information som genereras från din användning av Baobabooks webbplatser och mobilapplikationer, såsom IP-adress, geolokalisering, enhets-ID och data som överförs via cookies. För ytterligare information om Baobabooks användning av cookies, läs vår Cookie Statement tillgänglig på: Cookies Statement.

INFORMATIONSKÄLLOR

I de flesta fall kommer Baobabooks att samla in information direkt från dig, även om vi ibland får information om dig från offentliga eller tredjeparts informationskällor inklusive (men inte begränsat till):

 • Baobabooks kan samla in information om dig från offentliga eller tredjepartskällor för marknadsföringsändamål och för att verifiera professionell information (inklusive men inte begränsat till tillgång till allmänt tillgänglig information, nationella register eller tredjepartsdatabaser);
 • Baobabooks kan samla in information från din dator eller annan enhet som du använder när du besöker Baobabooks webbplats såsom Internet Protocol (IP), domännamn, Internet Service Provider (ISP), information om datum och tid för din förfrågan och annan information som tillhandahålls av spårningsteknologier. Vänligen se vårt Cookie-uttalande här.
 • Information kan delas inom Baobabooks, mellan företag ägda av Baobabooks, och med våra globala samarbetspartner.

VARFÖR BAOBABOOKS BEHANDLAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Baobabooks kommer endast att behandla din personliga information för ändamål som är tillåtna enligt tillämpliga lagar, vilket kan variera beroende på var du bor och var Baobabooks är verksamt. Syften med bearbetningen av data kan inkludera:

 • Hantering av Baobabooks relation med individer, till exempel, svara på frågor och kommentarer, bjuda in individer till Baobabooks evenemang;
 • Hantera användares konto, för att ge information om dina (eller din student eller barns) bokpreferenser.
 • I samarbetssyfte, till exempel för att göra det möjligt för Baobabooks att fatta mer informerade och objektiva beslut när de identifierar, engagerar sig med professionella och viktiga opinionsbildare och hanterar samarbetsrelationen med sådana proffs;
 • Marknadsundersökning, bearbetning av information om individer för lagliga marknadsundersökningsändamål. Vi samlar in information genom undersökningar och intervjuer för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
 • Direktmarknadsföring, vi behandlar personlig information för att tillhandahålla reklammaterial och engagera oss i marknadsförings- och reklamaktiviteter med individer i enlighet med tillämpliga lokala lagar (Du har val att göra om detta – se avsnittet ”Individuella val: Rättigheter och tillgång till information” i detta uttalande).
 • Regulatorisk rapportering, bearbetning av information där det är nödvändigt för att uppfylla regulatoriska skyldigheter.
 • Webbplatsfunktioner, för att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet.
 • Alla andra syften som är relevanta för relationen mellan Baobabooks och dig.

Baobabooks kommer att behandla personlig information för ytterligare ändamål, där det är tillåtet att göra det (såsom för arkiverings-, vetenskapliga eller marknadsundersökningsändamål) eller när det är lagligt skyldigt att göra det.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Baobabooks behandlar personuppgifter under ett eller flera av följande villkor:

 • Där du har lämnat ditt samtycke (i det fall kan ett sådant samtycke återkallas när som helst och utan att ange någon anledning);
 • Om det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser med dig;
 • Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet; eller
 • Där behandlingen ligger i Baobabooks berättigade intresse; till exempel hanterar Baobabooks information för statistiska och undersökningsändamål, information om Baobabooks besökare och  personal hos partner, för att förbättra våra tjänster, för att tillhandahålla säkerhetsåtgärder för att skydda Baobabooks anställda, entreprenörer, information och annat tillgångar och för att förebygga brott (såsom bedrägeri, ekonomisk brottslighet och stöld av immateriell och industriell egendom och för att säkerställa integriteten för dess tillverkning och andra verksamheter).

DATADELNING OCH DATAÖVERFÖRINGAR ÖVER GRÄNSER

Baobabooks huvudkontor och verksamhet ligger i Schweiz. Personlig information om dig kan vara tillgänglig för Baobabooks huvudkontor i Schweiz såväl som för vissa Baobabooks dotterbolag utanför Europeiska unionen (“EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), och utvalda leverantörer och partners, etablerade i EU eller globalt. Alla personuppgifter som du lämnar till Baobabooks när du använder vår onlineplattform behandlas i enlighet med den schweiziska dataskyddslagen (DSG) och andra rättsliga bestämmelser såsom GDPR när vi interagerar med EU-medborgare och där det finns tillämplig räckvidd för denna förordning. Vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part eller entreprenörer som inte är baserade i Schweiz eller ett EU/EES-land. I det här fallet kontrollerar vi, innan vi skickar uppgifterna vidare, att mottagaren antingen har en lämplig nivå av datasekretess (t.ex. baserat på ett lämplighetstest för respektive land, en självcertifieringsprocess av mottagaren för schweizisk-amerikansk integritet ( ram för överföring av personuppgifter från Schweiz till USA), eller genom att använda EU:s standardavtalsklausuler eller det schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionärens (EDÖB) standardkontrakt) eller att användaren har gett sitt samtycke.

Baobabooks kommer att implementera rimliga och lämpliga juridiska såväl som tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerheten för behandlingen och i synnerhet för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande inklusive, men inte begränsat till, att upprätthålla bindande avtalsöverenskommelser med alla tredje parter som behandlar personlig information om individer, för och på uppdrag av Baobabooks, samt utför, vid behov, adekvata dataöverföringsmekanismer, i form av standardavtalsklausuler, för alla gränsöverskridande dataöverföringar från Schweiz till registeransvarig eller etablerade processorer i EU och tredjeländer, som antagits och godkänts av Europeiska kommissionen, eller av de behöriga tillsynsmyndigheterna, i syfte att uppnå en adekvat nivå av dataskydd för dessa individers personuppgifter. För invånare i EES – närhelst vi överför din information utanför EES kommer vi antingen att be om ditt uttryckliga samtycke eller vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder införs för att skydda din information (såvida vi inte är tillåtna enligt tillämpliga dataskyddslagstiftning för att göra sådana överföringar utan ytterligare formaliteter, t.ex. där mottagarlandet anses vara en lämplig destination). Sådana skyddsåtgärder inkluderar användningen av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler enligt ovan.

Sekretessen för personlig information som överförs över Internet kan inte garanteras; Baobabooks uppmanar dig att iaktta ökad försiktighet när du överför personlig information över Internet, eftersom vi inte kan garantera att obehöriga tredje parter inte får tillgång till din personliga information. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser som kan ha sina egna sekretesspolicyer och användarvillkor.

Baobabooks har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser eller deras innehåll, och denna sekretesspolicy gäller inte för sådana webbplatser. Vi accepterar inte ansvar eller ansvar för policyer eller bearbetning av din personliga information av webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats eftersom vi inte kontrollerar dessa tredje parters sekretesspraxis och vi rekommenderar starkt att du granskar sekretessinställningarna som de har ställt in direkt med dem genom att besöka deras respektive integritetsrelaterade webbplatser och policyer.

DELANDE AV DIN PERSONLIGA INFORMATION TILL TREDJE PART

Baobabooks avslöjar personlig information till tredje parts mottagare där detta rimligen är tillåtet för att fullfölja legitima affärsmål och som krävs enligt tillämplig lag. Din personliga information kommer endast att avslöjas i enlighet med lokala tillämpliga lagar, och lämpliga skyddsåtgärder kommer att upprättas, där det är möjligt, för att skydda din personliga information. Baobabooks kan avslöja personlig information till alla medlemmar i vår företagsgrupp.

För att kunna bedriva Baobabooks verksamhet kan Baobabooks också avslöja information till tredje part såsom offentliga/tillsynsmyndigheter/statliga organ (regering, inklusive socialmyndigheter), tredje part som tillhandahåller tjänster till Baobabooks plattform (såsom men inte begränsat till leverantörer som utför revisioner, tillhandahåller IT-tjänster, molnbaserade webbservrar som är värd för tredjeparts tjänsteleverantörer (för närvarande Amazon AWS) m fl.), affärspartners och samarbetspartners (såsom externa konsulter), som granskar och hjälper Baobabooks med dess affärsverksamhet, och om Baobabooks helt eller delvis förvärvas av en tredjepart, i vilket fall personlig information som vi har om individer kommer att inkluderas som överförda tillgångar, eller om Baobabooks är skyldig att avslöja eller dela individers information för att följa någon laglig eller föreskriven skyldighet eller begäran.

Baobabooks kan också avslöja information för att upprätthålla eventuella avtal som de har med individer; eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för Baobabooks anställda eller andra (t.ex. besökare till Baobabooks lokaler).

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH INDIVIDERS RÄTTIGHETER

Baobabooks tar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering av individer, om vi inte informerar dig om något annat.

INDIVIDUELLA VAL: RÄTTIGHETER OCH TILLGÅNG TILL INFORMATION

ÅTKOMST, REVISION, RADERING

Enligt tillämpliga integritetslagar (t.ex. europeiska dataskyddslagar och integritetslagar) kan du ha rätt att begära en kopia av den personliga information som innehas av Baobabooks. Du kan också ha rätt att revidera, korrigera eller radera sådan information. Dina rättigheter till sådan information kan vara föremål för begränsade juridiska och regulatoriska begränsningar.

VAL OM MARKNADSFÖRING

Om vi ​​avser att använda din information för marknadsföringsändamål eller om vi avser att lämna ut din information till någon tredjepart för sådana ändamål, kommer vi att informera dig. Du har rätt att invända mot att personlig information används för direktmarknadsföring och för att skicka vetenskaplig information och nyhetsbrev. Där denna rätt gäller kan du utöva detta och förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på formulären vi använder för att samla in din personliga information (vänligen använd funktionen ”opt-out” eller ”avregistrera” i elektronisk kommunikation för att uppdatera dina preferenser). Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss enligt nedan.

COOKIES

Information om användning av cookies och liknande teknologi som implementeras av Baobabooks på digitala tjänster och Baobabooks webbplats finns på Baobabooks Cookie Statement tillgängligt på: Cookies Statement.

INVÄNDNING MOT BEHANDLING OCH YTTERLIGARE RÄTTIGHETER

Enligt tillämpliga integritetslagar (t.ex. europeisk dataskyddslagstiftning), där Baobabooks förlitar sig på legitima intressen eller allmänt intresse för att behandla information, och där Baobabooks bedriver direktmarknadsföring, kan individer formellt invända mot behandling av deras information för dessa ändamål (utöver ” Val om marknadsföring” som beskrivs ovan). Individer bör tydligt ange ”invändning mot behandling” när de kontaktar Baobabooks för att utöva denna rätt att invända.

Under vissa omständigheter har du ytterligare rättigheter att begränsa aspekter av behandlingen av din information eller be att få en kopia av dina uppgifter till dig eller en tredje part i digitalt format.

UTÖVA DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Ditt utövande av de ovan nämnda rättigheterna är föremål för vissa undantag för att skydda det allmänna intresset och våra egna legitima intressen. Om du bestämmer dig för att utöva någon av dessa rättigheter kommer vi att kontrollera din rätt till detta, vi kan begära att få bekräfta din identitet och kommer att svara inom en kalendermånad från mottagandet av en sådan begäran, om det inte finns giltiga skäl för att förlänga svarstiden, huvudsakligen på grund av behovet av att bekräfta din identitet, för att begära ytterligare information eller för att be dig att specificera eller begränsa din begäran, om din begäran är för allmän eller för komplex för att hanteras inom den ursprungliga tidsfristen. Baobabooks kanske inte kan uppfylla en begäran där personlig information har förstörts, raderats eller gjorts anonym i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt med Baobabooks skyldigheter och praxis för att lagra uppgifter. I händelse av att vi inte kan tillgodose en begäran om dina personuppgifter, kommer vi att försöka ge dig en förklaring, med förbehåll för eventuella lagliga eller regulatoriska begränsningar.

Om vi ​​inte hanterar din begäran i tid eller om du inte är nöjd med vårt svar på någon utövande av dessa rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Ytterligare information och kontaktuppgifter till de behöriga tillsynsmyndigheterna finns här: [email protected]

För att utöva dina individuella dataskyddsrättigheter vänligen kontakta vårt sekretesskontor via e-post på [email protected]. Alternativt kan du kontakta oss per post på adressen som finns tillgänglig i avsnittet Kontakta Oss nedan.

HUR LÄNGE BAOBABOOKS BEVARAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det eller de behandlingsändamål för vilka din information samlades in och andra tillåtna associerade ändamål. Information kan sparas under en längre tid där tillämpliga lagar eller förordningar kräver eller tillåter Baobabooks att göra det. Din information som inte längre behövs är antingen oåterkalleligt anonymiserad (och den anonymiserade informationen kan behållas) eller förstörs på säkert sätt.

SÄKERHET FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, tillämpliga dataskyddslagar och förordningar och internationella industrisäkerhetsstandarder. All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar och nås och används i enlighet med våra säkerhetspolicyer och standarder. Baobabooks har implementerat rimliga fysiska, tekniska och administrativa kontroller och skyddsåtgärder för att hålla din personliga information skyddad från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Sådana åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till: brandväggar, åtkomstkontroller, kryptering av information medan den lagras, separering av uppgifter och liknande säkerhetsprotokoll.

Tillgång till din personliga information är begränsad till ett begränsat antal Baobabooks-anställda vars uppgifter rimligen kräver sådan information och tredje parter som Baobabooks har avtalat med för att utföra affärsverksamhet för dess räkning. Våra anställda har utbildats i vikten av integritet och hur man hanterar personlig information på ett lämpligt och säkert sätt.

SÖKA ARBETE PÅ BAOBABOOKS

Baobabooks bearbetar information för att identifiera arbetssökande och bedöma jobbansökningar och, för andra personalprocesser som är nödvändiga för att utvärdera och överväga jobbansökningar. Den information som behandlas kan innefatta information såsom din titel, utbildningsinformation, yrkeskvalifikationer, arbetslivserfarenhet, publikationer och vetenskapliga aktiviteter, professionella nätverk, program och aktiviteter som du deltagit i.

I händelse av en ansökan kan Baobabooks behandla ytterligare information, såsom statligt utfärdat identifikationsnummer, skattestatus, bankkontouppgifter, information om alla kända behov av funktionshinder/arbetsplatstillgänglighet, bakgrundsinformation, resor och utgifter, prestationshantering, kontaktuppgifter för nödsituationer, ersättning, arbetstimmar, semester och förmånsrelaterad information.

ELEVER OCH BARN UNDER 13

Baobabooks prioriterar integriteten för sina studenter och har åtagit sig att stödja och följa, och har undertecknat, Student Privacy Pledge. The Future of Privacy Forum (FPF) och The Software & Information Industry Association (SIIA) introducerade ett Student Privacy Pledge för att skydda elevernas integritet när det gäller insamling, underhåll och användning av elevers personliga information. Åtagandena är avsedda att kortfattat beskriva befintlig federal amerikansk lag och regulatorisk vägledning angående insamling och hantering av studentdata, och att uppmuntra tjänsteleverantörer att tydligare formulera dessa metoder.

Om tjänsten används av personer under 13 år kommer Baobabooks att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år utan föregående medgivande från deras förälder eller vårdnadshavare. För att bli medlem måste ett barn under 13 år ange ett användarnamn, lösenord och en e-postadress till förälder eller vårdnadshavare. Vi använder den e-postadressen för föräldern eller vårdnadshavare för att begära samtycke från föräldern eller vårdnadshavaren innan vi tillåter barnet att registrera sig, i enlighet med kraven som anges i Children’s Online Privacy Protection Act (”COPPA”). Om vi ​​inte får samtycke eller om vi inte får något svar, raderar vi barnets och förälders eller vårdnadshavares information.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSUTTALANDE

Baobabooks förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla tekniska framsteg, lagliga och regulatoriska förändringar och ändringar i Baobabooks affärspraxis, i enlighet med tillämpliga lagar. Om Baobabooks ändrar sin sekretesspraxis, kommer en uppdaterad version av detta sekretessmeddelande att återspegla dessa ändringar genom att publicera eventuella ändringar på webbplatsens sekretessmeddelande med respektive uppdateringsdatum listat längst ner i detta uttalande. Alla ändringar av detta uttalande ska träda i kraft trettio dagar (30) efter datumet för uppdatering angivet nedan. Vi uppmuntrar dig därför att kontrollera och läsa eventuella ändringar när du besöker vår webbplats då och då för att hålla dig informerad om hur vi använder din personliga information.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy, eller vill få mer information om Baobabooks sekretesspraxis, vänligen kontakta vårt sekretesskontor via e-post på [email protected]